استاندارد موتورهای الکتریکی القایی

موتورهای الکتریکی القایی سه فاز
موتورهای الکتریکی القایی تکفاز
روش تست استاندارد IEEE براي موتورهاي القایی تکفاز
IEEE 114 STANDARD