اعضاء هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان سیستم های تهویه مطبوع ایران

منوچهر شجاعی


نایب رییس هیات مدیره

مهدی بستانچی


عضو هیات مدیره و خزانه دار

مسعود موحدیان


عضو هیات مدیره

علی آرین پور


عضو هیات مدیره

علی کمرئی


بازرس انجمن

اسداله امینی


دبیرانجمن

محسن رادنیا


رییس هیات مدیره