برگزاری بیستمین نشست هم اندیشی مدیران ارشد عضو انجمن تولیدکنندگان تهویه مطبوع ایران
2019-07-06
برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید
2019-07-29

چهارمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران

چهارمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷، روز سه شنبه ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۵ با حضور اکثریت اعضاء و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و نسبت به موارد زیر تصمیم گیری شد:

الف) گزارشات مالی و عملکرد هیات مدیره قرائت شد و به تصویب رسید.

ب) اعضای هیات مدیره جدید انتخاب و سمت های آنان طبق تصمیم هیات مدیره به شرح زیر معین شدند:

۱- آقای محسن رادنیا رییس هیات مدیره

۲- آقای منوچهر شجاعی نایب رییس هیات مدیره

۳- آقای مهدی بستانچی عضو هیات مدیره و خزانه دار

۴- آقای مسعود موحدیان عضو هیات مدیره

۵- آقای علی آرین پور عضو هیات مدیره

ضمنا آقای اسداله امینی خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان دبیر انجمن انتخاب شد.

ج) آقای علی کمرئی به عنوان بازرس انجمن انتخاب شد.