بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای بخش خصوصی

بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای بخش خصوصی دستور رییس سازمان تامین اجتماعی در مورد بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای بخش خصوصی صرفا در آخرین سال مالی موردعمل

آقای دکتر نوربخش رییس سازمان تامین اجتماعی، طی نامه ای که مشروح آن در زیر آمده است به دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور اظهار داشت این سازمان به منظور همراهی بیشتر با صاحبان صنایع و شرکتهای خصوصی دستورات لازم را جهت بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای بخش خصوصی صرفا در آخرین سال مالی موردعمل، صادر نمود تا از انجام بازرسی در سنوات گذشته خودداری گردد.