سالن اختصاصی برای استقرار اعضای انجمن در نمایشگاه تاسیسات 96

سالن اختصاصی برای استقرار اعضای انجمن در نمایشگاه تاسیسات 96 براساس درخواست ها و پیگیریهای مکرر انجمن تولیدکنندگان تهویه مطبوع ایران، به منظور ایجاد انسجام هرچه بیشتر بین اعضای انجمن، بالاخره شرکت بین المللی نمایشگاههای جمهوری اسلامی ایران با اختصاص یک سالن برای استقرار اعضای انجمن در نمایشگاه تاسیسات موافقت و مراتب را به مجری نمایشگاه ابلاغ نمود. طی قراردادی که بین انجمن و شرکت نمانگر مجری نمایشگاه تاسیات اوضاء شد، سالن 38B برای این منظور در اختیار انجمن قرار داده شد.