پیوستن چهار شرکت دیگر به اعضای انجمن

پیوستن چهار شرکت دیگر به اعضای انجمن در نشست های مورخه 96/8/30 و 96/9/21 هیات مدیره انجمن، عضویت شرکت های فراز کاویان، پاکزی، سپند تهویه، آلوپن و آریا تهویه خراسان در انجمن به تصویب رسید.

هیات مدیره انجمن ضمن عرض خوش آمد به اعضای جدید، برای آنان توفیق و سربلندی آرزو کرده است.