سومین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تهویه مطبوع ایران برگزار شد

سومین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تهویه مطبوع ایران برگزار شد سومین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران برای سال مالی منتهی به 29/12/1397، روز سه شنبه 2 مرداد ماه سال 97 راس ساعت 30/17 با حضور 14 عضو از 22 عضو و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و نسبت به موارد زیر تصمیم گیری شد:

الف) گزارشات مالی و عملکرد هیات مدیره قرائت شد و به تصویب رسید.

ج) آقای مسعود موحدیان عطار به عنوان بازرس اصلی و آقای علی کمرئی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

همچنین در همین روز و قبل از برگزاری مجمع عادی سالیانه، مجمع فوق العاده طبق اعلام عمومی برگزار و بخش هایی از مفاد مواد 5 و 19 اساسنامه تغییر و به تصویب رسید.