اولین نتایج رتبه بندی تولیدکنندگان صنعت تهویه مطبوع کشور منتشر شد.

اولین نتایج رتبه بندی تولیدکنندگان صنعت تهویه مطبوع کشور منتشر شد. اولین نتایج رتبه بندی تولیدکنندگان صنعت تهویه مطبوع کشور که اسامی تعدادی از اعضای انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران نیز در آن دیده می شود، توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مجری طرح رتبه بندی، منتشر شد.

طرح رتبه بندی تولیدکنندگان، در سال 1396 با هدف مرزبندی بین تولیدکنندگان واقعی و اشخاصی که ادعای تولیدکنندگی دارند توسط انجمن به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شد که مورد استقبال مسؤولین وزارت مذکور واقع شد.

برای اجرایی کردن این طرح، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) که دارای تجربه های مفیدی در زمینه رتبه بندی در صنایع مختلف کشور می باشد، توسط وزارت صمت انتخاب و ماموریت یافت تا در این زمینه اقدام نماید.

یادآور می شود انگیزه انجمن برای پیشنهاد رتبه بندی، مداخلات اخلالگرانی بود که وارد مناقصات دستگاههای دولتی و شبه دولتی شده و با ترفندهای خاصی تولیدکنندگان را که با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند، پس زده و در بیشتر موارد، برنده مناقصات می شدند که رتبه بندی می تواند تا حدی راه سوء استفاده ها را سد کند.

با توجه به ملاحظاتی، از جمله اینکه اجرای این طرح در هر شرکت مستلزم هزینه هایی برای آن شرکت خواهد بود، هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران، طی مصوبه ای اعضای خود را مخیر نمود در صورت تمایل می توانند در این طرح رتبه بندی شرکت کنند که شرکتهای دمنده، نیماتهویه، تهویه اروند، السا و تهویه از اعضای انجمن از آن استقبال کرده و طی قراردادهای جداگانه ای با شرکتISQI برخی محصولات خود را مورد ارزیابی قرار دادند که نتایج آن، توسط مجری به خودشان اعلام و گواهینامه های مربوطه نیز صادر و تحویلشان شد. همچنین این نتایج که اسامی برخی تولیدکنندگان غیر عضو انجمن نیز در آن دیده می شود، توسط مجری به مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت نیز منعکس شد که آقای هاشمی نیز طی نامه ای به معاون برنامه ریزی وزارت مذکور، درخواست نمود تا به منظور تشویق شرکتهای مذکور، اسامی آن ها را در سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت بخش توانمندیهای تولید داخل، درج نماید.