2017-06-12

سالن اختصاصی برای استقرار اعضای انجمن در نمایشگاه تاسیسات ۹۶

براساس درخواست ها و پیگیریهای مکرر انجمن تولیدکنندگان تهویه مطبوع ایران، به منظور ایجاد انسجام هرچه بیشتر بین اعضای انجمن، بالاخره شرکت بین المللی نمایشگاههای جمهوری […]
2017-06-12

بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای بخش خصوصی

دستور رییس سازمان تامین اجتماعی در مورد بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای بخش خصوصی صرفا در آخرین سال مالی موردعمل آقای دکتر نوربخش رییس سازمان […]