شرایط و نحوه عضویت

22

تعداد اعضا

8

تامین کنندگان

اعضای انجمن باید دارای جمیع شرایط زیر باشند:

الف) شرايط عضويت
اعضاي انجمن بايد داراي جميع شرايط زير باشند:
1- داراي شخصيت حقوقي باشند.
2- تابعيت ايراني داشته باشند (حداقل 51% سهامشان متعلق به اتباع ايراني باشد).
3- توليد كننده سيستمهاي تهويه مطبوع و يا قطعات و مجموعه هاي مربوطه در داخل كشورباشند و داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا سازمانها و ادارات آن باشند.
تبصره1- فعالين غير توليدي، وارد كنندگان و توزيع كنندگان تحت هيچ عنواني نمي توانند عضو انجمن شوند.
4- كارفرما باشند. براي اثبات كارفرما بودن مي بايست مدارك معتبر مطابق قانون كار مانند رسيد پرداخت حق بيمه كاركنان را ارائه نمايد.
5- متعهد به اجرای مقررات اساسنامه انجمن و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن باشند.
6- ورودیه و همچنین حق عضويت مقرره را به طور مرتب پرداخت نمايند.
7- براي عضويت در انجمن منع قانوني نداشته باشند. تبصره2- شركتهايي كه داراي ذينفع واحد هستند (اكثريت سهام آنها متعلق به يك شخص و يا گروه خاصي باشد يا اختيار تعيين مديرعامل شان در دست يك شخص يا گروه خاصي باشد) فقط يكي از آنها مي توانند عضو اين انجمن صنفي شوند.
ب) نحوه عضويت
1- متقاضي مي بايست فرم مخصوص درخواست عضويت (پيوست1) را پر كرده و به همراه مدارك زير:
پروانه بهره برداري
روزنامه رسمي آخرين تغييرات هيئت مديره
رسيد ليست بيمه حقوق كاركنان
ليست و تركيب سهامداران
به دبيرخانه انجمن تحويل و رسيد دريافت نمايد يا با پست سفارشي به دبيرخانه انجمن ارسال دارند.
2- درخواست و مدارك هويتي شخص متقاضي توسط هيئت مديره بررسي شده و در صورت تاييد، درخواست متقاضي پذيرفته مي شود.
تبصره2- چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان از سوی هیئت مدیره پذيرفته نشود، و متقاضي معترض باشد، مي‌تواند اعتراض خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد. تصميمات مجمع در اين زمينه لازم الاجراست.
ج) تعليق يا محروميت از عضويت
عضويت اعضاي انجمن در موارد زير لغو و يا به حالت تعليق در مي آيد:
1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت.
2- عدم رعايت مفاد اساسنامه انجمن و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن (با اعلام هيأت مديره انجمن).
3- از دست دادن شرايط مندرج در بند الف فوق.
4- محروميت ناشي از احكام صادره از مراجع قضايي كشور.
5- تغيير شغل و عدم اشتغال در حرفه تهويه مطبوع به مدت بيش از شش ماه.
تبصره3 – در موارد بندهاي 1 و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درمی آيد و تا رفع تعلیق در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت.