اعضاء هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان سیستم های تهویه مطبوع ایران

محسن رادنیا

رییس هیات مدیره

منوچهر شجاعی

نایب رییس هیات مدیره

مهدی بستانچی

عضو هیات مدیره و خزانه دار

مسعود موحدیان

عضو هیات مدیره

علی آرین پور

عضو هیات مدیره

علی کمرئی

بازرس انجمن

اسداله امینی

دبیرانجمن

ّ