بهداشتی


صدا

درجه‌بندی صدای هواساز داکت و تجهیزات تهویه مطبوع


عملکرد

ارزیابی عملکرد مکانیکی محفظه هواساز مرکزی

ارزیابی کارایی فن‌های تامین هواساز مرکزی

استانداردهای ارزیابی کارایی برای صدور گواهینامه و دستگاه‌های هواساز

کویل‌های هوا خنک و هوا گرم با چرخش اجباری