الف) شرایط عضویت
اعضای انجمن باید دارای جمیع شرایط زیر باشند:
1- دارای شخصیت حقوقی باشند.
2- تابعیت ایرانی داشته باشند (حداقل 51% سهامشان متعلق به اتباع ایرانی باشد).
3- تولید کننده سیستمهای تهویه مطبوع و یا قطعات و مجموعه های مربوطه در داخل کشورباشند و دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمانها و ادارات آن باشند.
تبصره1- فعالین غیر تولیدی، وارد کنندگان و توزیع کنندگان تحت هیچ عنوانی نمی توانند عضو انجمن شوند.
4- کارفرما باشند. برای اثبات کارفرما بودن می بایست مدارک معتبر مطابق قانون کار مانند رسید پرداخت حق بیمه کارکنان را ارائه نماید.
5- متعهد به اجرای مقررات اساسنامه انجمن و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن باشند
6- ورودیه و همچنین حق عضویت مقرره را به طور مرتب پرداخت نمایند.
7- برای عضویت در انجمن منع قانونی نداشته باشند. تبصره2- شرکتهایی که دارای ذینفع واحد هستند (اکثریت سهام آنها متعلق به یک شخص و یا گروه خاصی باشد یا اختیار تعیین مدیرعامل شان در دست یک شخص یا گروه خاصی باشد) فقط یکی از آنها می توانند عضو این انجمن صنفی شوند.
ب) نحوه عضویت
1- متقاضی می بایست فرم مخصوص درخواست عضویت (پیوست1) را پر کرده و به همراه مدارک زیر:
پروانه بهره برداری
روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیئت مدیره
رسید لیست بیمه حقوق کارکنان
لیست و ترکیب سهامداران
به دبیرخانه انجمن تحویل و رسید دریافت نماید یا با پست سفارشی به دبیرخانه انجمن ارسال دارند.
2- درخواست و مدارک هویتی شخص متقاضی توسط هیئت مدیره بررسی شده و در صورت تایید، درخواست متقاضی پذیرفته می شود.
تبصره2- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نشود، و متقاضی معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع در این زمینه لازم الاجراست.
ج) تعلیق یا محرومیت از عضویت
عضویت اعضای انجمن در موارد زیر لغو و یا به حالت تعلیق در می آید:
1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت.
2- عدم رعایت مفاد اساسنامه انجمن و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن (با اعلام هیأت مدیره انجمن).
3- از دست دادن شرایط مندرج در بند الف فوق.
4- محرومیت ناشی از احکام صادره از مراجع قضایی کشور.
5- تغییر شغل و عدم اشتغال در حرفه تهویه مطبوع به مدت بیش از شش ماه.
تبصره3 – در موارد بندهای 1 و 2 عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق درمی آید و تا رفع تعلیق در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت.

 

فرم‌های درخواست عضویت در انجمنفرم درخواست عضویت در انجمنفرم اطلاعات متقاضیان عضویت در انجمن