عملکرد و مصرف انرژی

استاندارد برای درجه‌بندی عملکرد پیکج‌های خنک کننده و گرم کننده آب در حالت بدون پمپ گرمایی/با پمپ گرمایی با استفاده از سیکل تراکمی

درجه‌بندی تجهیزات تبرید و تهویه مطبوع هواخنک بزرگ در هوای آزاد

درجه‌بندی توان صدای چیلرهای آبی


صدا

درجه‌بندی مشخصات صدای تجهیزات واحد بیرونی