منشور اخلاقی انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان صنعت تهویه مطبوع ایران

هدف از تدوین این منشور اخلاقی، معرفی اصول و راهنمایی برای اعضای محترم است تا از طریق تعهد به رعایت آن اطمینان بیشتری نسبت به ایجاد و توسعه زمینه همکاری و هم افزایی در چارچوب اهداف عالیه مندرج در اساسنامه انجمن به وجود آید. بنابراین:

1- ما اعضای انجمن برای توسعه و تقویت فرهنگ کار و حس وفاداری و تعلق سازمانی پرسنل در بازار کار، خود را متعد می دانیم:

1-1-نسبت به تحریک مالی پرسنل کلیدی شرکتهای عضو از طریق پیشنهادات خاص برای جابجایی و یا استفاده از پرسنل در ایام آزاد آنها، اقدام ننماییم.

1-2- در صورت ضرورت به استخدام افرادی که کمتر از 2 سال از قطع همکاری آنها با سایر شرکتهای عضو می گذرد حتماً برای کسب رضایت نامه از مدیریت آن شرکتها اقدام نماییم.

1-3- برای توسعه مدیریت منابع انسانی در شرکتها عضو، اطلاعات مورد نیاز را از طریق انجمن به اشتراک خواهیم گذاشت.

2- ما اعضای انجمن برای توسعه نظام رقابت سالم در بازار، ضمن تلاش برای بهبود محصولات خود با بالاترین استانداردهای ملی و جهانی و ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، متعهد خواهیم شد:

2-1-در زمان تعامل با مشتریان از تبلیغ منفی نسبت به کیفیت محصولات و یا شرایط سازمانی سایر شرکتهای عضو اجتناب نموده و صرفاً در مورد توانایی خود و کیفیت محصول خود تبلیغ نماییم.

2-2- برای توسعه شفافیت و اخلاق حرفه ای، از طریق رعایت قوانین کشور و مندرجات اساسنامه انجمن کوشش نماییم.

2-3- بعد از خاتمه مناقصه از همکاری با کارفرمایان برای کاهش قیمت و تغییر برنده مناقصه تحت هر شرایطی خودداری نماییم.

2-4- در مناقصه ها از ارائه قیمتهای خارج از عرف پرهیز نماییم. تا ضمن ایجاد فضای رقابتی سالم، امکان ارتقاء کیفیت را در بازار فراهم نماییم.

2-5- در صورت بروز اختلاف بین اعضاء از طریق داوری در انجمن، نسبت به رفع اختلاف اقدام نماییم.

2-6- از طریق تشکیل کنسرسیوم برای تقویت قابلیتهای حضور در مناقصات بزرگ اقدام نماییم.

2-7- در مناقصات و یا در زملن تعامل با مشتریان، از تلاش برای دسترسی به قیمت سایر اعضاء شرکت کننده در مناقصه، پرهیز نماییم.

3- ما اعضای انجمن در جهت تقویت هم افزایی بین خود و حتی با سایر شرکتهای فعال در صنعت تهویه ایران، متعهد خواهیم شد:

3-1-نسبت به توسعه نهاد آموزشی عمومی و استاندارد در سطح کشور از طریق انجمن اقدام نماییم.

3-2- اطلاعات پایه مورد نیاز برای ایجاد بانک اطلاعات صنعت را در اختیار انجمن قرار دهیم.

3-3- توانمندیهای خود را برای ارتقاء کیفیت فعالیت انجمن، اعلام و ارائه نماییم.