شرکت دمنده - تولید کننده انواع فن

شرکت گروه صنعتی بستانچی - تولید کننده انواع هواکش

شرکت الکتروژن - تولید کننده انواع الکتروموتور

شرکت تهویه پارس سعید - تولید کننده انواع هواکش

شرکت الکترو سامانه الوند - تولید کننده انواع فن و الکتروموتور

شرکت دانش بنیان طوفان‌ساز - تولید کننده انواع فن

شرکت نیرو تهویه امینی - تولید کننده انواع فن و الکتروموتور