بی‌نیاز کردن تولیدکنندگان از واردات قطعه اولویت اول شرکت تهویه کارن