بازدید عضو هیات مدیره انجمن از شرکت ارمغان تجارت رهسام