بازدید عضو هیات مدیره انجمن از شرکت فراز تهویه البرز