بازدید اعضای هیات مدیره انجمن از دو شرکت در حوزه صنعت تهویه مطبوع