بازدید نائب رئیس انجمن از شرکت تراش گستران تهویه کارن