بومی‌سازی قطعات و حذف وابستگی به واردات مهمترین هدف شرکت اطلس تک جاوید