تامین زیرساخت شهرک‌های صنعتی در گرو 9 درصد مالیات ارزش افزوده