تمرکز تولیدکنندگان صنعت تهویه مطبوع کشور بر عرضه محصولات کم مصرف