تولید دستگاه اسپلیت جدید در شرکت تهویه و تبرید پدیده اطلس سرما