حضور شرکت بابک مس ایرانیان در نمایشگاه تاسیسات ترکیه