حضور شرکت فرم دما در بیست و دومین نمایشگاه تاسیسات