رابطه مجلس و صنعت واگراست و صنعت جزئی از منافع ملیست