صادرات محصولات شرکت نیما تهویه آرا به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه