فراخوان عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران در حوزه تامین اسپلیت