مجمع عمومی فوق العاده انجمن با موضوع الحاق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران