فرازی از مهمترین بخش یادداشت مهدی بستانچی، رئیس انجمن