طراحی نرم ‌افزار تخصصی “محاسبات و انتخاب فن” در شرکت طوفان ساز