هفتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تهویه مطبوع ایران برگزار شد