یازدهمین نشست همگرایی فعالان صنعتی با نامزدهای انتخابات مجلس