کنترل مسائل صنعتی و قاچاق باعث رشد این صنعت خواهد شد