توصیه‌های صنعتی به رئیس جمهور منتخب برای افزایش تولید در شهرک‌های صنعتی