مصاحبه چابک آنلاین با ریاست محترم هیئت مدیره انجمن